Beleidsplan 2020

Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka

 

 

Inleiding:
 

Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia is een van de weinige psychiatrische ziekenhuizen in West-Afrika.

Het maakt onderdeel uit van het algemeen ziekenhuis Edward Franciss Small Teaching Hospital (EFSTH) in Banjul (hoofdstad van Gambia). 

Het is een gesloten instelling waar 80 tot 100 patiënten vierentwintig uur per dag verblijven. Het betreft hier veelal de sociaal zwakkere en kansarme mensen met acute psychiatrische problematiek die vaak worden verstoten uit de samenleving.                                                                                                                                       

Tanka Tanka ontvangt van het EFSTH financiën voor voeding, medicijnen en salarissen van de medewerkers.  Alle andere kosten zoals, verblijf, bijscholing, onderhoud van de gebouwen en therapieën moet het ziekenhuis Tanka Tanka zelf betalen. Daarnaast is er regelmatig onvoldoende geld voor medicijnen en voeding.

Tot eind 2017 werd Tanka Tanka ondersteund door de Stichting Gambia Tanka Tanka (voormalige stichting). Zij heeft het psychiatrisch ziekenhuis in 2009 laten bouwen en het in de jaren daarna steeds ondersteund.

Na het afronden van de  werkzaamheden door de oude stichting heeft een nieuwe stichting (Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka) besloten aan om het  werk voort te zetten. De nieuwe stichting (FSMHCTT) is opgericht op 22 maart 2018

FSMHCTT heeft voor het jaar 2019 dit beknopt beleidsplan gemaakt.

 

Missie:

De stichting zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de psychiatrische zorg in de meest brede zin in het Psychiatric Hospital Tanka Tanka.

 

Het hanteert hierbij de volgende kernwaarden:

 

Integriteit (betrouwbaarheid, een open wijze van omgaan met elkaar) en dienstbaarheid (ambitie is gericht op belang van psychiatrische patiënten en de organisatie Tanka Tanka);

 

Betrokken en besluitvaardig: gericht op het realiseren van resultaten; besluitvorming over projecten is transparant;

 

Aanspreekbaar: het nemen en het afleggen van verantwoordelijkheid;

 

Doortastend: komen van probleemstelling via analyse tot actie.

 

Visie:

De stichting wil graag dat er effectieve en efficiënte klinische zorg wordt aangeboden aan patiënten met psychiatrische problematiek ongeacht zijn/haar geslacht, geaardheid, geloof, nationaliteit of afkomst.

Hiervoor is nodig dat de kwaliteit van de (psychiatrische) zorg goed is, dat de gebouwen waarin de patiënten en de medewerkers verblijven veilig zijn en dat de aansturing van het ziekenhuis c.q. de medewerkers deze uitkomsten ondersteunt.

Om deze gewenste situatie te bereiken streeft de stichting –naast het opzetten en ondersteunen van projecten- naar verzelfstandiging van het psychiatrisch ziekenhuis (in samenspraak met EFSTH en de overheid).

 

 

Doelstelling en strategie:

De stichting heeft als doel: het ondersteunen van het Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia.

De Foundation tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) het (doen) overdragen van kennis en deskundigheid m.b.t. zorg, management en voorzieningen;
b) het (doen) werven van fondsen, aantrekken van sponsoren, organiseren van wervende evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
c) het (doen) verstrekken en bieden van informatie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
d) samen te werken met diverse organisaties en instellingen; 

e) het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

-           het bieden van ondersteuning op basis van de vraag van het management en de medewerkers van Tanka Tanka.

-           heldere afspraken tussen de stichting en Tanka Tanka over welke ondersteuning er verwacht mag worden;

 

-           samenwerking met partijen in Nederland (GGZ, NGO's, bouwwereld, onderwijs, sponsors, enz.) en in Gambia (overheid,

            andere organisaties die zich richten op de psychiatrie, enz.);

 

Leden van de stichting reizen met regelmaat op eigen kosten naar Gambia. Hierdoor is de band met de medewerkers en de problematiek van het psychiatrische ziekenhuis groot.

 

Huidige situatie:

Afgelopen jaar heeft de stichting vooral gebruikt om Tanka Tanka (beter) te leren kennen.

Daarnaast zijn er een drietal projecten ondersteund. Er is in het bijzonder gezorgd dat er voor de patiënten voldoende medicatie was, de wondverzorging is geoptimaliseerd en ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening zijn er nieuwe batterijen voor het solar-systeem aangeschaft.

Om zaken in de toekomst zoveel als mogelijk structureel aan te pakken hebben we besloten, zoals eerder vermeld, een verzelfstandiging van het ziekenhuis na te willen streven.

 

 

Activiteiten:

Om de missie te realiseren werkt de stichting vanuit een projectmatige aanpak nauw samen met het management en de medewerkers van Tanka Tanka waarbij het streven is dat zij de regie hebben.

 

De projecten zullen zich richten op:

 

- Kwaliteit van de zorg,

- Kwaliteit van het management,

- Kwaliteit van de voorzieningen (gebouw, onderhoud, facilitaire dienstverlening, enz.) ;

 

Hiervoor zal enerzijds gerichte kennisvermeerdering en scholing noodzakelijk zijn, anderzijds middelen en (financiële) ondersteuning.

 

Op korte termijn trachten we twee nieuwe projecten te realiseren. Enerzijds moet het hekwerk bij de mannenafdeling vernieuwd worden, zodat er vooral in de nacht een veilige situatie ontstaat. Daarnaast zijn er nieuwe sanitaire voorzieningen voor de manlijke patiënten noodzakelijk.

 

Organisatie:

De Foundation is gevestigd te Haarlem, Krokusstraat 47, 2015 AE Haarlem.

Kamer van Koophandelnummer: 68254105

RSIN of fiscaalnummer: 857362276

De stichting is te bereiken via foundationsmhctankatanka@gmail.com of via de voorzitter (tel. 06-18305724) en de secretaris van het bestuur (tel. 06-81948873)

Internetadres: www.supporttankatanka.com

De ANBI-status is aangevraagd.

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit vijf personen, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen.

Het bestuur bestaat uit

Jan van Gils: voorzitter

René de Graaf: secretaris

Hans de Vries: penningmeester

Mireille Vermeulen: bestuurslid, aandachtsgebied: kwaliteit van zorg (medicatie en wondverzorging)

Wilfried Holtus: bestuurslid

Maarten van Sonsbeek: bestuurslid, aandachtsgebied psychiatrie

Lida van der Maat: adviseur en fondsenwerving

Leoniek Vroon: ondersteuning fondsenwerving

 

Het is de taak van het bestuur de doelstelling van de stichting te realiseren (inclusief de hiervoor in te zetten middelen).

Het bestuur vergadert ongeveer vier maal per jaar. In de periodes tussen de vergaderingen overlegt het bestuur wekelijks (mail, berichten, telefoon) over aankomende, gewenste en lopende projecten, alsook over eventuele kosten die daaraan verbonden zijn.

Verantwoording wordt afgelegd aan het gehele bestuur tijdens de bestuurvergaderingen.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende onderwerpen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zie voor verdere informatie de statuten.

 

De secretaris onderhoudt samen met de voorzitter het contact met de betreffende personen en verantwoordelijken in Gambia ( Psychiatric Hospital Tanka Tanka).

 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Wel maakt zij gebruik van ambassadeurs en adviseurs.

 

Financiën:

Het boekjaar van Stichting FSMHC Tanka Tanka beslaat de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019.

Het vermogen per 31-12-2019 is € 4073,52

Zie voor verdere informatie de jaarrekening (op de website).

Het vermogen van de stichting is verkregen middels donaties van particulieren (die verbondenheid hebben of voelen met het doel van de stichting) en instellingen die op enigerlei wijze verbonden zijn met medische of psychiatrische zorg (in Nederland).

 

Alle inkomsten worden aangewend om projecten uit te voeren (uitsluitend ten behoeve van Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia) en de kosten daarvan vallen allen onder projecten in Gambia te financieren.

Er worden geen schulden aangegaan.

Projecten worden uitsluitend aangegaan indien er ook financiële middelen beschikbaar voor zijn.

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning of (reiskosten)vergoeding (alle bestuursleden zetten zich vrijwillig en voor eigen rekening in, inclusief het reizen naar Gambia). Het bestuur beslist per geval of er in uitzonderlijke gevallen een onkostenvergoeding van toepassing is.

 

De projectadministratie wordt gevoerd door de voorzitter en de secretaris. De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester.

Secretaris en penningmeester hebben nauw contact over de aankomende projecten, het proces ter voltooiing van het project, de betaling, de controle op de juiste uitvoering en instandhouding van het project.

 

Werving gelden

De projecten van de stichting worden gefinancierd door:
    a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
    b. subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
    c. donaties en giften;
    d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
    e. revenuen van het vermogen;
    f. alle overige bijdragen en inkomsten.
Het bestuur zet zich in om geld binnen te halen minimaal ter grootte van 10.000 euro per jaar.

De vaste kosten zullen daarbij niet veranderen.

 

Beheer en besteding van het vermogen:

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

 

Indien de stichting ontbonden wordt gaat het vermogen na voldoening van de schuldeisers naar een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 

 

 

Huizen, april 2020